John teaches on Exodus 18:1-12, Jethro's reunion with Moses