Greg Smith teaches on Jesus feeding the five thousand.